Bestemmingsplan en grondexploitatie Kop van Oost.

Hoe zat het ook al weer. 

Dit plan kent een lange geschiedenis. In 2000 heeft de Raad een toekomstvisie vastgesteld met daarin beschreven de “Etalage van de Toekomst”. Het huidige bedrijventerrein aan de Hanzeweg in Lochem herstructureren in combinatie met wonen en woonwerklocaties. GB was toen tegen. In 2009 is het Masterplan Etalage naar de Toekomst vastgesteld. In 2011 zijn 2 bestemmingsplannen vastgesteld voor het gebied die de wijziging naar woningbouw mogelijk maakte. Het bestemmingsplan was in 2012 onherroepelijk. GB heeft toen ook tegen gestemd. Onze redenen waren dat wonen aan de ene kant van het Twentekanaal wel eens nadelig kon zijn voor de ontwikkelingen voor de bedrijven aan de Kwinkweerd.

GB heeft destijds haar punt gemaakt. Democratische besluitvorming heeft plaatsgevonden. En een ieder weet hoe solidair GB is. Er ligt nu een onherroepelijk bestemmingsplan klaar waar geen beroep meer op mogelijk is. In 2014 is vastgelegd dat de herstructurering doorgaat,  mits aangepast aan het tempo van de marktontwikkelingen. In 2016 kwam het besluit te onderzoeken naar de mogelijke ontwikkeling voor de Kop van Oost zoals dit deelgebied is gaan heten. 

Doordat het traject zo’n lange doorloop tijd kent, sloot het masterplan uit 2009 niet meer aan bij de huidige woonwensen. Het stedenbouwkundige plan is tot stand gekomen met mede-input van de samenleving middels een inspiratieavond. De ambitie was tevens energieneutraal. De realisatie van de Kop van Oost zorgt voor een impuls voor Lochem. Je krijgt doorstroming op de woningmarkt, het versterkt de binnenstad, want het ligt op loopafstand. Bij de vaststelling van het stedenbouwkundig plan Kop van Oost in 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met een maximaal tekort van € 2,7 miljoen. 

GB snapt de bezwaren van oa.de bedrijven. Binnen de regels kan dit bedrijventerrein omgezet worden naar wonen vooral omdat er al een goedgekeurd bestemmingsplan ligt. In de loop der jaren zijn wat regels aangescherpt en zijn er extra onderzoeken gedaan om aan de omzetting naar woningbouw te kunnen voldoen.   

Betaalbare woningen.  

Lochem heeft behoefte aan woningbouw. Dit plan kan ontwikkeld worden binnen de kaders die de Raad heeft meegegeven, maar sterker nog, het krediet wat destijds werd gevraagd voor gasloos bouwen ad € 600.000,– (dat de Raad toen niet beschikbaar heeft gesteld) zit nu in het krediet, terwijl de bouwkosten in de afgelopen jaren ook nogal gestegen zijn. Tevens staat in de toelichting van het plan beschreven dat het plan voorziet in flexibiliteit ten aanzien van woningtypen en het woonsegment, zodat het programma kan worden bijgesteld wanneer de markt daartoe aanleiding geeft. Tevens is de vraag naar goedkope woningen niet naar voren gekomen in het geactualiseerde woningmarkt onderzoek.  

GB is akkoord met bestemmingsplan en grondexploitatie Kop van Oost.