Ossenbeltsdijk 

GB vindt dat voor aanwonenden en gebruikers de begaanbaarheid van wegen goed moet zijn. Daar heeft de gemeente een zorgplicht.  Als blijkt dat een weg zo slecht is, dat de bereikbaarheid van aanwonenden in het geding is, kan, ook mede vanuit financieel oogpunt, voor een andere soortige verharding of onderhoudsmateriaal worden gekozen. Dan moet er maatwerk kunnen worden verricht. Dit geldt wat GB betreft voor de Ossenbeltsdijk. Deze weg bestaat al uit asfalt en een groot deel uit halfverharding met puin. Wat GB betreft kan dit stuk van 800m halfverharding (met puin) vervangen worden door asfalt. 

Beleidskader grootschalige windenergie

Op dit moment is er nog geen beleidskader voor de ontwikkeling van grootschalige windenergie in de gemeente Lochem. Een beleidskader geeft richting – aan of er wel windmolens moeten komen in onze gemeente – en zo ja, hoe hoog ze dan mogen zijn, hoe ver af van woonpercelen etc. Windenergie is een gevoelig onderwerp. GB vind het zeer belangrijk dat via een zorgvuldig participatieproces de inwoners van onze gemeente hierover kunnen meepraten. GB heeft met een motie het initiatief genomen voor een extra terugkoppelavond in dit participatieproces. GB is tevreden dat de wethouder dit heeft toegezegd.