Plus OV

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat PlusOV ,goed vervoer en goede dienstverlening organiseert. De begroting laat een aanzienlijke jaarlijkse kosten verhoging zien, daarom heeft GB de geamendeerde  zienswijze onderschreven om nog dit jaar met een plan van aanpak te komen om de kosten ten aanzien van PlusOV terug te dringen.

Economische agenda Lochem Werkt:
GB wil investeren in de lokale economie. Samen met ondernemers werken aan groei van bedrijven en banen. Om de werknemers de mogelijkheid te kunnen bieden om hier te kunnen wonen, zijn er woningen nodig. GB heeft de motie ‘wonen en arbeidsmarkt’ van de PvdA om een woningbouwonderzoek te doen, niet ondersteund. In 2018 heeft de gemeenteraad de woonvisie vastgesteld. Daarin staat dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar beschikbaarheid, betaalbaarheid van woningen voor alle doelgroepen. In overleg met de kernen zal er jaarlijks gekeken worden waar de behoefte naar uit gaat.

RES
De RES met zijn implementatietraject is een hele opgave en heeft veel impact op het buitengebied van onze gemeente. Waar moet de energie d.m.v. wind of zon worden opgewekt?  GB vindt het van groot belang dat vanaf het begin, naast de dorpsraden, Lto of andere belangenverenigingen, de inwoners mee kunnen denken en adviseren in de regionale -en lokale ateliers. De motie hierover is aangenomen.