Werk in uitvoering

Na de ‘eenvoudige’ kadernota 2019 hebben we uitgezien naar de begroting 2019. Deze begroting moet ons wat zeggen over de 1e plannen van het nieuwe college, de verfrissende blik op de toekomst. Toch zien we een wat beleidsarme begroting.

Het college is zojuist ‘on tour’ geweest door Lochem. Heeft informatie opgehaald en dat  gaat wat betekenen voor de kadernota 2020 en het meerjaren perspectief. Een aantal concrete projecten en ambities zijn benoemd sommigen vragen nadere uitwerking. Gemeentebelangen staat in de eerste plaats voor een goede financiële huishouding en wij als fractie zullen daar altijd op toezien. Dat het toch allemaal wat moeizamer en langzamer gaat dan wij zouden willen is een feit. De september circulaire, de extra middelen voor de VNOG, de jeugdzorg, laten tegenvallers zien. Ook onze grote ambities en  meer werken van uit de participatiegedachte, kosten veel.
Het beleid wat we de afgelopen 4 jaar in de stijgers hebben gezet, komt nu in uitvoering, met ieder zijn eigen accenten. Doen, met de nadruk op Dichtbij de burger en  zorgen voor een Duurzaam Lochem.
Hierbij wil GB wel benadrukken dat wij vinden dat waar het kan de doorloop tijd van projecten verkort zouden moeten worden. Dan ben je ook slagvaardig bezig. Uitvoeren wat we beloven en daarbij is communicatie en alles wat daarbij hoort zeer belangrijk.

GB heeft tot nu toe een goed gevoel bij het traject dat is ingezet. Dank voor de inzet van de mensen die daaraan hebben bijgedragen.
Om een slagvaardig Lochem/overheid te willen zijn,  vraagt dit om de juiste mensen op de juiste plek. De afgelopen jaren toen het economisch in den lande wat minder ging is er ook gekozen voor een zeer slanke organisatie. Wanneer meer taken naar de Gemeenten komen en ook de ambities die het vorige en dit college had en heeft, kan  dat niet zonder het aantrekken van en investeren in mensen. Daarom vindt GB  het een goede zaak dat aan de nieuwe manier van samenwerken met en voor de inwoners nadrukkelijk meer vorm wordt geven.

Een paar speerpunten uitgelicht: Het herijken/evalueren van de sportvisie. Er zijn op dit gebied toch veel ontwikkelingen gaande misschien heeft dat wel gevolgen voor de subsidieregeling. Het verder gestalte geven van de omgevingswet,  het opstarten van ’t Baken met adviesraad, het verbeteren van de dienstverlening van Plus Ov. Maar ook de economische agenda in combinatie met werk voor de mensen voor wie dat allemaal niet vanzelfsprekend is, vergt de nodige aandacht. Bereikbaarheid en herinrichting apart noem ik de Haalmansweg, verkeersveiligheid en onderhoud van de buitenruimte blijft steeds in ontwikkeling. Ook dit raakt onze inwoners.  Een visie op recreatie en toerisme met daarbij het inrichten van een toeristisch inspiratiepunt in Markt 2, geeft  Lochem een impuls. Lochem economische en toeristisch op de kaart zetten en de mensen te laten beleven hoe mooi onze gemeente is. Wij nemen aan dat de wethouder mee gaat naar Zeeland om zich te laten inspireren.

Voor de jeugdzorg is de beïnvloedbaarheid zeer beperkt. Door in te zetten op preventie, samenwerking met de gebiedsteam, huisartsen en anderen, door het geven van voorlichting en ook te handhaven waar nodig, hopen we nog een besparing te realiseren.  Met zo de basis op orde kunnen we grip houden op de kwaliteit van zorg en de fin. middelen in het soc. domein.

Veel gemeenschapsgeld gaat er om in onze (sport)accommodaties. Samen zoeken of het onderhoud beter, efficiënter, effectiever en duurzamer kan. Denk aan Gorssel, waar diverse ideeën voor diverse accommodaties zijn.

De zorg van GB is dat blijkt dat het lastig is om vrijwilligers te krijgen voor veel verenigingen en instanties, alles oplossen met vrijwilligers zal dus in de toekomst een groot probleem worden.

Uitvoeren van de woonvisie en tevens onderzoek naar de woon-zorg vorm maar tevens ook voor de toekomst met partners kijken naar mogelijke uitbreidingen in kernen en Lochem stad.

De zorg om ons buitengebied waar vele agr. Stoppen. Grote leegstaande stallen. Dit heeft de aandacht met een nieuwe kijk op ons buitengebied.

Nieuwe initiatieven en verdere uitwerking van de energietransitie, groot- of kleinschalig zijn onderwerpen die wij als GB goed blijven volgen. De nieuwe technieken voor windenergie op perceel niveau hebben we gezien in Markelo. We hebben ons laten inspireren welke mogelijkheden er zijn. Daar liggen zeker nog kansen. In Harfsen hebben we een windmolen in bedrijf voor eigen productie. Prachtig toch. Hoe hoog mogen we hierin gaan?

Ieder,  binnen de gemeente,  in zijn eigen rol, moet met deze projecten en vraagstukken er iets mee doen.  Dit maakt het dat we steeds meer afdeling overstijgend zullen moeten werken maar ook dat wij als Raad steeds meer aan de voorkant de kaders helder moeten formuleren, met de eventueel afrekenbare doelen. In de uitvoering kennen onze medewerkers de speelruimte en dan kunnen ook zij  ondernemen binnen het bedrijf de gemeente.

GB beschouwt de wijze waarop door fracties en het College constructief wordt samengewerkt, met behoud van de eigen identiteit en respect voor elkaars meningen, als bijzonder waardevol.
De fractie van GB spreekt haar dank uit voor de uitstekend verzorgde  en zeer helder leesbare begroting 2019 – 2022. Maar ook Werk aan de winkel.
Kortom steeds afwegingen maken tussen algemeen belang, haalbaarheid en betaalbaarheid. Veel werk in uitvoering! Laten we samen elkaar de kans geven om te bouwen aan een mooi Lochem.